Årsmöte 2020

Sveriges supporterförening för skidskytte

Välkommen till årsmöte 2020

Tid o plats för årsmötet kommer att ändras. Ny tid kommer att publiceras här inom kort.


Förslag till dagordning:


 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesordförande o mötessekreterare jämte två justeringsmän

 3. Fastställande av dagordning

 4. Fastställande av röstlängd

 5. Årsmötets behöriga utlysande

 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

 7. Revisionsberättelse och balansräkning

 8. Ansvarsfrihet för avgående styrelse

 9. Verksamhetsplan och budget

 10. Fastställande av medlemsavgifter

 11. Val av föreningens ordförande, fyra styrelseledamöter och en suppleant

 12. Val av två revisorer

 13. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande

 14. Övriga frågor

 15. Mötets avslutande