Årsmöte 2019

Sveriges supporterförening för skidskytte

Välkommen till årsmöte 2019

13/3-19 är du som medlem välkommen på Biathlon Family Swedens årsmöte. Plats Östersund, exakt adress är ännu inte bestämt. Deltagande meddelas via mejl till medlem@biathlonfamily.se för att kunna bedömma antalet närvarande. Preliminär tid är 10:00.


Förslag till dagordning:


 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesordförande o mötessekreterare jämte två justeringsmän

 3. Fastställande av dagordning

 4. Fastställande av röstlängd

 5. Årsmötets behöriga utlysande

 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

 7. Revisionsberättelse och balansräkning

 8. Ansvarsfrihet för avgående styrelse

 9. Verksamhetsplan och budget

 10. Fastställande av medlemsavgifter

 11. Val av föreningens ordförande, fyra styrelseledamöter och en suppleant

 12. Val av två revisorer

 13. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande

 14. Övriga frågor

 15. Mötets avslutande

Verksamhetsplan 2019